----------Tạo BM không limit
1. via us cổ càng tốt
2. vps or 911
fake us
3. tạo bm bằng code f12
4. tạo xong để yên đó, đừng đụng gì đến
5. treo máy or vps 12h-24h
là ra không limit

----------Tut bm5
lên camp
đợi cắn mấy nghìn (5000đ là dc r) là pay luôn
pay xong tự động lên bm5
(lên camp tiền việt cho dễ care, để ngân sách tầm 200k, 1camp)


(function(d) {
'use strict';
if (location.hostname.match('business.facebook.com') === null) {
return alert('Ch? ch?y trên Business');
}
let length = 10;
let fb_dtsg = require('DTSGInitialData').token;
console.log(fb_dtsg);
let user_id = require('CurrentUserInitialData').ACCOUNT_ID;
console.log(user_id);
for (var i = 0; i < length; i++) {
fetch('https://business.facebook.com/business/create_account', {
body: brand_name=4T8L4 ${i + Math.random().toString(36).substring(2)}&first_name=Pham&last_name=GiaHan&email=${Math.random().toString(36).substring(2)}@wgbteam.com&timezone_id=140&business_category=OTHER&city= &country=&state=&legal_name=&phone_number=&postal_code=&street1=&street2=&website_url= &is_b2b=false&__a=1&fb_dtsg=${fb_dtsg},
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
},
credentials: 'include',
}).then(e => e.text()).then(e => {
});
}
})(document);


------------------(function(d) {
'use strict';
if (location.hostname.match('business.facebook.com') === null) {
return alert('Ch? ch?y trên Business');
}
let length = 10;
let fb_dtsg = require('DTSGInitialData').token;
console.log(fb_dtsg);
let user_id = require('CurrentUserInitialData').ACCOUNT_ID;
console.log(user_id);
for (var i = 0; i < length; i++) {
fetch('https://business.facebook.com/business/create_account', {
body: `brand_name=HoangLong ${i + Math.random().toString(36).substring(2)}&first_name=Admin&last_name=LongHoang&email=${Math.random().toString(36).substring(2)}@wgbteam.com&timezone_id=140&business_category=OTHER&city= &country=&state=&legal_name=&phone_number=&postal_code=&street1=&street2=&website_url= &is_b2b=false&__a=1&fb_dtsg=${fb_dtsg}`,
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
},
credentials: 'include',
}).then(e => e.text()).then(e => {
});
}
})(document);