Lưu ý: Tất cả học viên đều được hoàn tiền nếu trước khóa học có bất kỳ lý do gì để thay đổi ý định theo học.